Sari la conținut

Legea nr. 19 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor a fost modificată și completată

legea-nr-19-privind-acordarea-unor-zile-libere-parintilor-pentru-supravegherea-copiilor-a-fost-modificata-si-completata-

Camera de Comerț și Industrie Brașov informează că Legea nr. 19 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în M.O. nr. 209 din data de 14 martie 2020, a fost modificată și completată prin 17 acte normative.


Conform prevederilor acestei legi, „se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.” Zilele libere se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.

Condiții:


Prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
2. locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Definiția părintelui:


a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

Cine nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020:


a) părintele care este în concediu pentru creşterea copiilor;
b) persoana care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
c) părintele care se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată;
d) părintele care are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, (fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare);
e) în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat şi astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.

Cum procedează părintele salariat?


Unul dintre părinți solicită angajatorului, printr-o cerere scrisă, acordarea zilelor libere conform prevederilor Legii nr. 19/2020.
Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere care i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că îndeplinește condițiile impuse de lege, precum şi de o copie a certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.
Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

Cum procedează angajatorul părintelui salariat?


1. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul va depune cerere la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană.
Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată;
e) numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:


a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 (modelul declaraţiei este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă);
d) dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

2. Documentele se transmit prin poşta electronică la adresa electronică comunicată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.
În situaţia în care documentele nu pot fi transmise prin poşta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

3. Angajatorul va face plata indemnizatiei nete în cuantum de 75% către angajat, înaintea încasării acesteia de la AJOFM.

În concluzie, se acordă zile libere angajaților pentru supravegherea copiilor, la cerere, în condițiile de mai sus. Angajatorul plătește angajatul cu 75% din salariu și contribuțiile aferente și apoi decontează de la A.J.O.F.M.
Spre deosebire de șomajul tehnic unde, angajatorul plătește cei 75% din salariu, doar dupa ce încasează de la A.J.O.F.M.

Cum procedează Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă?


Agenţia județeană pentru ocuparea forţei de muncă are obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea documentelor, să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.
Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Cuantumul indemnizației și modalitatea de plată:


Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Comentarii

Ultimă oră