Potrivit noilor prevederi legale ale Codul fiscal, în vigoare începând cu 1 iulie 2012, introduse prin OUG nr. 125/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale teritoriale administrează contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din: activităţi independente, închirieri, investiţii (dividende, dobânzi, transfer acţiuni, părţi sociale), din activităţi agricole, din premii şi din jocuri de noroc, din alte surse.

Comercianţii (persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza autorizării Registrului Comerţului) şi persoanele care desfăşoară profesii libere, precum şi persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală care determină impozitul pe venit pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă datorează CAS 31,3% şi CASS 5,5%. Dacă aceste persoane au şi calitatea de salariat sau pensionar nu datorează CAS. Contribuţiile datorate sunt stabilite, pe baza declaraţiilor depuse de persoana fizică, de către organul fiscal, prin decizie de impunere, care se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Persoanele fizice care obţin venituri cu reţinere la sursă a impozitului din: drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, datorează CAS 10,5% şi CASS 5,5%. Dacă aceste persoane au şi calitatea de salariat sau pensionar nu datorează CAS. Contribuţiile datorate se calculează, se reţin, se declară şi virează de plătitorul de venit.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o asociere cu o microîntreprindere sau cu o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit datorează numai CASS 5,5%, care se calculează, se reţine, se declară şi virează de persoana juridică.

Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole datorează numai CASS 5,5%, care se stabileşte, pe baza declaraţiilor depuse de persoana fizică, de către organul fiscal, prin decizie de impunere, cu excepţia veniturilor din valorificarea produselor agricole prin unităţi specializate pentru colectare/procesare industrială, pentru care CASS se calculează, se reţine, se declară şi virează de plătitorul de venit.

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din premii şi din jocuri de noroc, din fiducie sau venituri din alte surse, în cazul în care acestea reprezintă singurele venituri obţinute, datorează pentru acestea numai CASS 5,5%, care se stabileşte, în anul următor realizării acestor venituri conform declaraţiilor depuse de persoana fizică, de către organul fiscal, prin decizie de impunere anuală care se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Persoanele fizice care nu realizează într-un an fiscal niciun fel venituri (nici măcar din indemnizaţii de şomaj, din pensii şi nu se încadrează nici în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei) pentru a dobândi calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, au obligaţia plăţii CASS 5,5% lunar, la nivelul unui salariu minim brut pe ţară (700 lei/2012).