Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov face cunoscute obligaţiile fiscale pe care trebuie să le îndeplinească asocierile.  Astfel sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele asocieri ale contribuabililor:

I.    Asocierile dintre persoanele juridice străine şi asocierile dintre persoanele juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. Acestea au următoarele obligaţia de a înregistra fiscal asocierea ca plătitor de impozit pe profit (vector fiscal - formular 010) şi de obţine un cod de înregistrare fiscală pentru declararea şi plata impozitului. Impozitul pe profit se aplică asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane.

Asocierile fără personalitate juridică dintre persoane juridice străine, care îşi desfăşoară activitatea în România, trebuie să desemneze una din părţi care să fie responsabilă pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat pentru:
§    înregistrarea asocierii la organul fiscal, înainte ca aceasta să înceapă să desfăşoare activitate;
§    conducerea evidenţelor contabile ale asocierii;
§    plata impozitului în numele asociaţilor, conform art. 34 alin. (5);
§    depunerea unei declaraţii fiscale trimestriale la organul fiscal, care să conţină informaţii cu privire la partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui asociat, precum şi impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat;
§    furnizarea de informaţii în scris, către fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în numele acestui asociat.
II.    Asocierile dintre o persoană juridică română cu:
-    persoane juridice străine,
-    persoane fizice nerezidente,
-    persoane fizice rezidente, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică
    În cazul acestei asocieri, persoana juridică română are obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe profit datorat de fiecare persoană. Impozitul pe profit se aplică asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecărei persoane.

În ambele cazuri, intervine şi obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe profit din asociere la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată asocierea / persoana juridică română:
§    pentru trimestrele I - III până la data de 25 ale lunii următoare trimestrului (declararea impozitului prin depunerea formularelor 100 şi 104)
§    pentru trimestrul IV până în 25 martie inclusiv a anului următor pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat (declararea impozitului prin depunerea formularelor 100 şi 104)
***
Baza legală:
§    CODUL FISCAL, art. 13 lit. c) şi e), art. 14 lit. c) şi e), art. 28, art.34 alin.(5) lit.c), art. 35 alin.(2);
§    ORDIN ANAF nr.  1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, pentru modelul şi instrucţiunile de completare ale formularelor 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor"