Sari la conținut
nou-set-de-reguli-pentru-admiterea-la-liceu

Admiterea la liceu pentru anul școlar 2020-2021 dispune de un nou set de reguli: Marile schimbări, la liceele de artă, pedagogice, sportive, teologice şi militare

Ierarhia absolvenţilor de clasa a VIII-a va fi anunţată în 1 iulie 2020. Repartizarea computerizată va avea loc în 10 iulie 2020. Asta prevede un ordin de ministru al Educaţiei, care aprobă noul calendar privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

Astfel, potrivit documentului, în data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afişează oferta de şcolarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică.

Sesiunile de instruire pentru completarea fişelor, la şcoală sau în online

În contextul epidemiologic actual, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi organizate în unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă).


    Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere, de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.


    Reamintim şi că în învăţământul profesional şi dual, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie 2020. Prima etapă a admiterii în învăţământul profesional de stat (înscriere – afişare rezultate) este programată în perioada 29 iunie - 10 iulie 2020, iar a doua etapă (înscriere – afişare rezultate) între 22 şi 28 iulie 2020.

Media de admitere: 80% Evaluarea Naţională, 20% media anilor de gimnaziu

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial şi în baza căreia se face Ierarhia absolvenţilor, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de Evaluare Naţională (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Înscrierea pentru probele de aptitudini, în 2-5 iunie 2020

 Pe de altă parte, înscrierea pentru probele de aptitudini se face în perioada 2-5 iunie 2020. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaţionale vor fi apreciate diferit. Astfel, la profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie - liceul Waldorf - aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

La profilurile pedagogic şi militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.


   De asemenea, probele de aptitudini vor fi diferite.

Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.

Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secţia Instrumentală şi Secţia Artă vocală interpretativă se va desfăşura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal.


   Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică-Secţia Teoretică se vor susţine on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele.


    Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obţinute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic şi Dans românesc. Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD(audio – video) transmise de candidat.

Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluţia candidatului, conform cerinţelor conţinutului probelor.


    Pentru profilul pedagogic, pentru toate specializările, evaluarea şi certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.


     Pentru profilul teologic, se vor susţine un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

 Pentru profilul militar, se pot înscrie candidaţii care au fost declaraţi „Admişi” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.


    La învăţământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obţinute la disciplinele: limba şi literatura română/limba şi literatura maternă (după caz), educaţie plastică şi educaţie muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (şapte).


       Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaţilor este condiţionată de existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiţie eliminatorie. De asemenea, o altă condiţie eliminatorie este aceea ca elevul să deţină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puţin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educaţie fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

Comentarii

Ultimă oră