Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii braşoveni cu privire la obligaţiile ce intervin ca urmare a modificărilor legislative recente privind taxa pe valoare adăugată  în ceea ce priveşte livrările/prestările efectuate:

1.    să emită facturi cu TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu menţiunea "TVA la încasare";    
2.    să declare, în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care a încasat contravaloarea integrală sau parţială. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.

În cazul în care nu încasează contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri / prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, are obligaţia să declare în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care se împlineşte cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.    

OBSERVAŢII:
1.    Factura se emite până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei (data livrării /data prestării). În cazul în care se încasează avansuri, factura se emite până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii.

2.    Dacă factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea TVA aferentă contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, respectiv TVA-ul se declară în decontul de TVA aferent perioadei fiscale (lună/trimestru) în care se împlineşte cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii. În mod corespunzător se declară şi în declaraţia 394.

3.    TVA-ul exigibil, respectiv TVA-ul care trebuie declarat în decontul de TVA, este TVA-ul aferent încasării integrale sau parţiale, care se determină pentru fiecare încasare în parte prin aplicarea următorului mecanism de calcul: 24 x 100 / 124, în cazul cotei standard, şi 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, în cazul cotelor reduse.
Aşadar, exigibilitatea TVA colectată, respectiv obligaţia declarării acesteia în decontul de TVA, intervine la data încasării facturii dacă încasarea are loc în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii. Dacă încasarea nu are loc în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii exigibilitatea TVA colectată, respectiv obligaţia declarării acesteia în decontul de TVA, intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la emiterea facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii în cazul în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege.

Operaţiuni pentru care nu se aplică sistemul TVA la încasare, pentru care exigibilitatea TVA intervine potrivit regulilor generale  (pe facturile emise nu se face menţiunea "TVA la încasare")

Persoanele impozabile care sunt în sistemul TVA la încasare NU aplică acest sistem pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA
1.    livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160
2.    livrări de bunuri/prestări de servicii care sunt scutite de TVA
3.    operaţiuni supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 - 1523 (serviciul unic prestat de agenţiile de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, aurul de investiţii)
4.    livrări de bunuri/prestări de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;
5.    livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.