Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în consultare publică a procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Solicitanții eligibili:


- întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.


- structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri/unități de alimentaţie și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României


Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

Domeniile acoperite în cadrul procedurii sunt:


• întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990;
• întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590;
• întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unități de alimentaţie, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630;
• întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230;
• întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990

Cheltuieli eligibile în cadrul schemei de ajutor:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;


b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;


c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);


d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;


e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;


f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);


g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;


h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale


i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:


a) nu sunt întreprinderi în dificultate, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.


b) nu depăşesc plafonul de 1.800.000 Euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor

de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare;


c) nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.


d) nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.


e) își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul in lei al sumei de 200000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.


f) au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au obligaţia să întocmească asemenea situaţii.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:


a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;


b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;


c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă.

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 de beneficiari.