Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea pe site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna martie 2013. 

În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, calendarul lunii martie  impune următoarele termene:

15 martie  este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” pentru anul 2012, de către asocierile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.
[art. 86 alin. (4) din Codul fiscal si OPANAF nr. 1913/2012]

25 martie  este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicãrii sistemului TVA la încasare”, de cãtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA înregistrate în “Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare” a cãror perioadã fiscalã este luna ºi care au depãºit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna februarie 2013, în vederea ieºirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 aprilie 2013.
[art. 1563 alin. (12), art. 1342 alin. (4) Cod fiscal]
-    efectuarea plăţilor anticipate de impozit, pentru trimestrul I 2013, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare;
[art. 53 si art. 82 alin (1)-(3)]
-    efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul I 2013, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente.
-    [art. 29624 alin. (4) din Codul fiscal]    
-    depunerea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit":
o    pentru anul 2012, de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, cu excepţia organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care au obţinut venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, şi cei care s-a dizolvat în cursul anului;
[art. 35 alin. (1) Cod Fiscal, OPANAF nr. 1.950/2012]
o    pentru luna ianuarie 2013, de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în anul 2012, care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro şi care începând cu 1 februarie 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
[art. 1122 alin. (3) din Codul fiscal, OPANAF nr. 1.950/2012]
-    depunerea formularului 010 – „Declaraţie de menţiuni” de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în anul 2012, care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, îndeplinind şi celelalte condiţii de la art. 1121 în vigoare cu 1 februarie 2013, şi care începând cu 1 februarie 2013 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru trecerea de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
[art. 1122 alin. (3) din Codul fiscal, OMEF nr. 2706/2011]
-    depunerea formularului 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2012, de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane şi
de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
[art. 14 lit. c) şi e), art. 28 alin. (4), art. 35 alin.
(2) Cod fiscal si OPANAF nr. 1950/2012]

31 martie  este ultima zi pentru:
-    depunerea de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportării contabile anuale, al cărei conţinut este prevăzut de OMFP nr. 40/2013
[art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi OMFP nr. 40/2013]