Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea de site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2013.
    În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, calendarul lunii ianuarie  impune următoarele termene:

25 ianuarie  este ultima zi pentru:

-    depunerea de către persoanele impozabile care s-au înregistrat normal în scopuri de TVA după data de 1 octombrie 2012 şi a căror cifră de afaceri în perioada cuprinsă între data la care au fost înregistrate în scopuri de TVA şi 31 decembrie 2012 nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, a formularului 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, din care să rezulte că cifra de afaceri în această perioadă nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, în vederea înregistrării în “Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” şi aplicării acestui sistem începând cu 1 februarie 2013, (pt. cei care au perioada fiscală luna) sau 1 aprilie 2013 (pt. cei care au perioada fiscală trimestrul).
-    depunerea formularului 208 “Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal”, pentru semestrul II 2012, de către notarii publici care au obligaţia calculă încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; [art. 773 Cod fiscal şi OPANAF nr. 892/2012]
-    depunerea formularului 225 “Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, pentru trimestrul IV 2012; [art. 66 alin. (5) Cod fiscal şi OPANAF nr. 2600/2010]
-    depunerea formularului 094 “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” în care se declară cifra de afaceri obţinută sau, după caz, recalculată, pentru anul 2012, de către persoanele impozabile care în anul fiscal 2012 au avut perioada fiscală la TVA trimestrul şi au realizat în cursul anului o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro şi care cuprinde o menţiune referitoare la faptul că nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2012, în vederea menţinerii pentru anul fiscal 2013 a perioadei fiscale trimestriale la TVA; [art. 1561 alin. (5) şi (6) Cod fiscal şi OPANAF 7/2010]
-    comunicarea de către plătitorii de TVA cu regim mixt a pro-ratei provizorii pe care o vor aplica în anul 2013, precum şi modul de determinare a acesteia; [art. 147 alin (9) Cod fiscal]
-    comunicarea de către plătitorii de TVA cu regim mixt a deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobată anterior la cererea lor de Ministerul Finanţelor Publice; [art. 147 alin (14) Cod fiscal]
-    
31 ianuarie  este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 010 de către
-    persoanele juridice care optează pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor [art. 1122, art. 1128 Titlul IV1 Cod fiscal, OMEF nr. 2706/2011]
-   de catre persoanele juridice care optează pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozitului pe profit [art. 1122 alin. (7) Titlul IV1 Cod fiscal, OMEF nr. 2706/2011]
o    plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în D112, dar optează pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii. [art. 29619 alin. (15) Cod fiscal, OMEF nr. 2706/2011]
o    pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună, de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care au obligaţia declarării şi plaţii lunare a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în D112, întrucât nu mai îndeplinesc condiţiile pentru declararea şi plata trimestrială a acestor obligaţii. [art. 77 alin (1) Cod procedura fiscala , OMEF nr. 2706/2011 ]
o    persoanele impozabile care, în anul fiscal 2012, au avut obligaţi declarative lunare la TVA, dar au realizat în cursul anului 2012 o cifra de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro şi care că nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2012, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2012, a obligaţiei declarative trimestriale; [art. 1561 Cod fiscal şi art. 77 alin (1) Cod procedura fiscală, OMEF nr. 2706/2011]
o    persoanele impozabile care, în anul fiscal 2012, au avut obligaţii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat în cursul anului 2012 o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2013, a obligaţiei declarative lunare; [art. 1561 Cod fiscal şi art. 77 alin (1) Cod procedura fiscala, OMEF nr. 2706/2011]    
-    depunerea formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” de către:
o    persoanele fizice care începând cu anul fiscal 2013 optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă care:
-    în anul 2012 au fost impozitate la norma de venit (inclusiv activităţile agricole)
-   în anul 2012 au obţinut venituri din închirieri, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli
-   obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli.
OBS. Opţiunea este obligatorie pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă de 2 ani dacă nu se solicită revenirea la norma de venit/cota forfetară de cheltuieli în cazul veniturilor din închirieri şi din drepturi de proprietate intelectuală.
-   persoanele fizice care în anul 2012 au fost impozitate la norma de venit şi au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal 2013 sunt obligaţi pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. [art. 51, pct. 58 norme, art. 81 şi art. 49 alin. (9) Cod fiscal şi OPANAF nr. 52/2012]
-    de către contribuabilii care solicită revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la încheierea perioadei de 2 ani consecutivi în care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. [art. 51, art. 62, art. 73, art. 81 Cod fiscal şi pct. 59 din norme, OPANAF nr. 52/2012]
-    persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 - 5 camere inclusiv, datorând un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.  [art. 621 Cod fiscal, OPANAF nr. 52/2012]
-    persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 - 5 camere inclusiv, care optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. [art. 622 Cod fiscal, OPANAF nr. 52/2012]
OBS. Persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 - 5 camere inclusiv sunt persoanele fizice care închiriază camere pe o perioadă de minim 24 ore şi maxim 30 de zile într-un an calendaristic oricărui turist. Aceste persoane sunt altele decât persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, proprietari de structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare certificată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
-    depunerea formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, de către contribuabilii care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial
Obs. Opţiunea este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial, până la data de 31 ianuarie inclusiv.
-    depunerea formularului 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” de către persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale şi membrii întreprinderilor familiale), cele care desfăşoară profesii libere, persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale.
OBS. Persoanele fizice care nu se mai încadrează în niciuna din situaţiile menţionate mai sus sau sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, depun formularul 601 - “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală privind contribuţia de asigurări sociale. [art. 29621 alin. (1) lit. a)-e), art. 29625 alin. (1), art. 29621 alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr. 874/2012, OMFP nr. 882/2012, OPANAF nr. 1714/2012]