Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii privind prevederi legale aplicabile in 2014, in legătura cu calculul impozitelor si contribuţiilor, respectiv pentru întocmirea/depunerea raportărilor sau situaţiilor cu incidenta fiscala:

1. Ca urmare a încetării suspendării prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, începând cu 1 ianuarie 2014 este obligatorie certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, respectiv a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. Declaraţia privind impozitul pe profit are termen de depunere 25 martie 2014 (Legea nr. 162/2012).

2. În anul 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este:
- începând cu data de 1 ianuarie 2014: 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014;
- începând cu data de 1 iulie 2014: 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014. (HG nr. 871/ 2013)
Acesta se utilizează in relaţia cu organele fiscale, printre altele, la stabilirea nivelului minim al contribuţiei individuale de asigurări de sănătate pentru persoanele fizice autorizate, persoanele titulare de intreprinderi individuale, membri ai intreprinderilor familiale sau persoanelor care exercita profesii libere, daca singurul venit pe care îl realizează este cel din activitatea independenta, respectiv 5,5% din salariul minim brut pe ţară (47 lei/luna pana in iunie 2014 inclusiv, 50 lei / luna începând din iulie 2014 inclusiv).

3. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei (art. 16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013).
Astfel, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de stat (pensii) pentru persoanele fizice autorizate, persoanele titulare de intreprinderi individuale, membri ai intreprinderilor familiale sau persoanelor care exercita profesii libere este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (804 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit net este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

4. Cursurile pieţei valutare din data de 31.12.2013, comunicate de Banca Naţională a României, în vederea întocmirii situaţiilor financiare ale anului 2013 de către toate entităţile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sunt publicate pe pagina de internet a MFP la adresa www.finantepublice.ro/ secţiunea Informaţii fiscale şi bilanturi- reglementări contabile-cursurile pietei valutare.
Pentru determinarea echivalentului în euro a plafonului de 65.000 euro prevăzut pentru microîntreprinderi se va folosi cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar precedent, respectiv acelaşi curs ca cel pentru întocmirea situaţiilor financiare ale anului 2013, de 4,4847 lei/euro.

5. Conform art. 218 din Codul fiscal, modificat prin OUG 102 / 2013, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la ţiţeiul din producţia interna, datorate bugetului de stat, in echivalent euro pe unitatea de măsura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (in 2014, cursul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 286/1 din 2 octombrie 2013, valabil la 1 octombrie 2013 era 4,4485 lei/euro). Prin excepţie, daca acest curs valutar este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la ţiţeiul din producţia interna se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se actualizează cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul Naţional de Statistica, pana la data de 15 octombrie.
Astfel, întrucât cursul euro la data 1 octombrie 2013 a fost 4,4485 lei/euro, fiind mai scăzut fata de anul 2013 cu 7,38 bani, in anul 2014 acciza va fi calculata la un curs de 4,7380 lei/euro, adică 4,5223 (curs 1 octombrie 2012) x 104,77% (media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013).

6. Potrivit art.5 alin.(2) din OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, valoarea în lei a timbrului se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,4485 lei/euro.

7. Reamintim, de asemenea, ca, incepand cu data de 01.07.2013, valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificata de la 1.800 lei la 2.500 lei, iar H.G. nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost abrogata prin H.G. nr. 276/2013.