Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea pe site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna iulie 2013.
    În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, calendarul lunii iulie impune următoarele termene:

5 iulie este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 092 "Declaraţie de menţiuni", de către plătitorii de TVA, care au avut în anul 2012 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna iunie 2013 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna iulie 2013);
[art. 1561 alin. (61) Cod fiscal si OPANAF 1165/2009]

10 iulie este ultima zi pentru:

-    depunerea "Declaraţiei de menţiuni" - formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna iunie;
[art. 152 alin. (6), art. 153 alin. (1) lit. b) Cod fiscal, OMFP nr. 250/2013]
-    depunerea formularului 096 "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscală este luna sau trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2012, cât şi în anul în curs până la data solicitării.
[art. 152 alin. (7) Cod fiscal, OPANAF nr. 1768/2012]

25 iulie este ultima zi pentru:

-    efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2013, de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate.
[art. 34 alin. (8) Cod fiscal]
-    efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată) de către contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.
[art. 621 alin. (8) Cod fiscal]
-    depunerea formularului 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor" pentru trimestrul II 2013, de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
[art. 14 lit. c) şi e), art. 28 alin. (4), art. 35 alin. (2) Cod fiscal
şi OPANAF nr. 1950/2012]
-    depunerea formularului 208 "Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal", pentru semestrul I 2013, de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
[art. 773 Cod fiscal si OPANAF nr. 892/2012]
-    în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea în România prin intermediul a două sau mai multor sedii permanente, depunerea de către fiecare sediu permanent a formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" pentru calculul, plata şi declararea impozitului pe profit aferent profitului impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013.
[art. 291 Cod fiscal completat de Legea nr. 168/2013]

De asemenea 25 iulie este data limită de depunere a declaraţiilor lunare obişnuite, respectiv:
-    Formularul 097 – „Notificare privind aplicarea / încetarea aplicãrii sistemului TVA la încasare”
-    Formularul 100 – „Declaratie privind obligaþiile de platã la bugetul de stat
-    Formularul  112 – „Declaratie privind obligaþia de platã a contribuþiei sociale, impozitului pe venit si evidenþa nominalã a persoanelor asigurate”
-    Formularul 224 – „Declaraþie privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obþinute de persoane fizice care desfãsoarã activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”
-    Formularul 300 – „Decont de taxã pe valoarea adãugatã”
-    Formularul 301 – „Decont special de taxã pe valoarea adãugatã”
-    Formularul 311 – „Declaratie privind taxa pe valoarea adãugatã datoratã de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adãugatã a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”
-    Formularul   390 -  VIES  „Declaraþie  recapitulativã privind livrãrile / achiziþiile / prestãrile intracomunitare”
-    Formularul 394 – „Declaratie informativã privind livrãrile / prestãrile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”