Înscrierile se fac în perioada 3-19 septembrie 2019, iar concursul de admitere va avea loc între 23 și 26 septembrie

    Universitatea Transilvania din Braşov organizează în perioda 23-26 septembrie 2019 concurs de admitere la studii universitare de doctorat.

      Pentru sesiunea 2019 sunt disponibile 60 de locuri finanţate de la bugetul de stat (dintre care 30 cu bursă) şi 60 de locuri cu taxă, pentru forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. Media de admitere la doctorat se obţine ca medie aritmetică dintre media obţinută la examenul de specialitate, media obţinută la examenul de dizertaţie (unde este cazul) şi media obţinută la examenul de licenţă.

     Înscrierile pentru cele 18 domenii acreditate tehnice şi non-tehnice, se vor desfăşura în perioada 3-19 septembrie 2019, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (în clădirea Rectorat, et. II).

    La Universitatea Transilvania din Braşov se pot înscrie la concurul de admitere la doctorat doar candidaţii care au obţinut atât media anilor de licenţă cât şi media studiilor de masterat de minimum 7.

 Sunt eligibili pentru locurile finanţate de la bugetul de stat doar candidaţii care au obţinut media de absolvire a ciclului de licenţă de minimul 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licenţă şi media examenului de licenţă).

  „Pe lângă bursele finanţate de la buget, Universitatea Transilvania din Braşov va acorda şi în anul universitar 2019-2020, din venituri proprii, burse de studiu în vederea stimulării performanţei ştiinţifice, în cuantum lunar de 2.000 lei, pe durata stagiului normal de pregătire (3 ani, respectiv 4 ani la domeniul Medicină). Bursele din venituri proprii se acordă pe bază de competiţie, pe domenii de doctorat, în funcţie de rezultatele obţinute de studenţii-doctoranzi la ciclurile de studii de licenţă şi master (inclusiv activitatea de cercetare ştiinţifică - publicaţii, premii, participări la manifestări de profil) şi respectiv la examenul de specialitate pentru admiterea la doctorat.

  Universitatea Transilvania din Braşov oferă studenţilor doctoranzi oportunitatea de a aborda teme inter şi transdisciplinare la un înalt nivel ştiinţific şi acces la infrastructura de cercetare disponibilă în Institutul de Cercetare-Dezvoltare al universităţii şi în cele 18 facultăţi ale Universităţii", precizează conducerea Universităţii.

    Mai multe detalii sunt disponibile accesând https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat.html .